دین از کجا آمده است؟

دین از کجا آمده است؟

سؤال از منشأ دین پرسش از علت پیدایت دین است. در این تفسیر دین پدیده‌ای خارجی است که مستقل از انسان و جدایی از پذیرش او وجود واقعی دارد. از این رو می‌توان درباره علت پیدایش آن بحث کرد، به بیان دیگر دین و مقولات دینی از وجود واقعی برخوردار است. از این رو از منبع پیدایی...