تحلیل غیرنرمال سعید حجاریان اصلاح طلب

جعفر علیان نژادی در یادداشتی در نقد سعید حجاریان از تئوریسین‌های جریان اصلاحات نوشت: بند اول. میل به استثنایی نشان دادن وضعیت نظام، کشور و مردم، یکی از پایه‌های تحلیلی و پیش فرض‌های اساسی برخی سلبریتی‌های فکری جریانات سیاسی است که هر از چند گاهی به فراخور حادثه، به...