دولت در چاله مدعیان اصلاحات در حال فرار

دولت در چاله مدعیان اصلاحات در حال فرار

سعید حجاریان یکی از تئوریسین‌های جریان اصلاحات اخیرا در گفت‌و‌گویی با‌ اشاره به ناکارآمدی دولت گفته است: ما اگر می‌دانستیم از جانب نیروهای تمامت‌خواه این همه سنگ پیش پای روحانی خواهد افتاد و از آن سو، دولت دست‌راستی مانند ترامپ بر سر کار خواهد آمد، شاید بهتر بود...
برای استاد حسن عباسی

برای استاد حسن عباسی

محسن مقصودی: بیست ساله بودم که اولین بار در یک اردوی دانشجویی در مشهد دیدمشان، هتل نرفته بودند و ۶:۳۰ صبح مستقیم به حسینه دانشجویان آمده بودند، خودشان تک تک بچه ها را از خواب بیدار کردند، با شوخی و کشتی و… چقدر صمیمی و دوست داشتنی. و همین آغاز ارادت ما بود. در این...