دولت آمریکا کرونا را فرصتی برای فشار به ایران قلمداد می‌کند

دولت آمریکا کرونا را فرصتی برای فشار به ایران قلمداد می‌کند

فؤاد ایزدی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل بین‌المللی اعلام کرد که در داخل آمریکا عده‌ای کرونا را به‌چشم یک فرصت می‌نگرند و امیدوارند که اهدافی را که با تحریم علیه ایران به دست نیاوردند، با کرونا به دست بیاورند. فؤاد ایزدی با بیان...